Warunki uczestnictwa

Regulamin wycieczek organizowanych przez Rodos Dream Tours.

 

👉 OFERUJEMY  BEZPŁATNY PAKIET GWARANCJI ZWROTU  KOSZTÓW, BEZPŁATNEJ ANULACJI LUB ZMIANY TERMINU WYCIECZKI ⚠️🌴⚠️

📌ZAWSZE I DLA WSZYSTKICH do 48 godzin przed rozpoczęciem wycieczki

📌w przypadku anulacji lotu, sytuacji awaryjnej czy zdarzeń losowych

 

* PROMOCJE – przyznawane przez nas rabaty dotyczą wycieczek: Dookoła wyspy VIP, rejs na Symi czyli MAGICZNA SĄSIADKA, 3w1 czyli Rodos-Lindos i Zatoka Anthonego Quinna, MEGA Rejs do Lindos, na plażę Tsampika i do Zatoki Anthon’ego Quinn’a oraz Naturalne perełki i stolica wyspy. Pozostałe oferty wycieczek nie są objęte rabatem !!!!

 

I. Podstawowe definicje

1. Organizator – Rodos Dream Tours, SOBIERAJ MARTYNA Faliraki, Kranidi Trade Center, RODOS, Greece A.F.M (NIP) EL166090928, tel:0048505015211, 00306946390812, adres poczty elektronicznej: info@rodosdreamtours.com Rodos Dream Tours jest Organizatorem następujących Wycieczek fakultatywnych: Dookoła Wyspy- Nasz HIT, Dookoła wyspy z południa, Śladami najpiękniejszych plaż, Miasto Rodos nocą , Rejs na Symi, Oferty dla grup/VIP.

2. Klient – osoba dokonująca rezerwacji lub opłacająca całość usługi turystycznej na rzecz Rodos Dream Tours. Jest odpowiedzialna za dokonanie płatności za usługę turystyczną za wszystkie osoby wymienione w rezerwacji. Klient ma obowiązek informowania pozostałych osób o wszystkich szczegółów dotyczących danej usługi.

3. Uczestnik – osoba fizyczna, która na podstawie ważnej umowy zawartej z Organizatorem bierze udział w Wycieczce. Są to również wszystkie osoby trzecie w imieniu, których Klient zawarł umowę.

4. Pośrednik – przedsiębiorca, który na zlecenie Klienta i w jego imieniu, zawiera umowę z Organizatorem lub innym usługodawcą. Pośrednik nie ponosi odpowiedzialności za jakość wykonanej usługi przez wymienionych przedsiębiorców, jego odpowiedzialność jest ograniczona.

Rodos Dream Tours jest Pośrednikiem następujących usług turystycznych: Rejs statkiem, Jeep Safari, Nurkowanie, Wspinaczka górska, Wynajem samochodów, Wynajem łodzi, Rezerwacja domów i apartamentów wakacyjnych. W związku z tym Rodos Dream Tours nie ponosi odpowiedzialności za jakość i realizację programów wymienionych Wycieczek fakultatywnych, których jest pośrednikiem. W przypadku ewentualnych reklamacji Klient winien bezpośrednio kierować je do Organizatora. Na wniosek Klienta Rodos Dream Tours może udostępnić dane Organizatora.

5. Wycieczka fakultatywna – krótkoterminowa wycieczka turystyczna po wyspie Rodos lub po wyspach okolicznych organizowana przez Organizatora dla Klientów, którzy przebywają na wyspie Rodos. Wycieczki nie trwają dłużej niż 24 godziny i nie zawierają noclegu. Wycieczki mogą być lądowe i morskie. Jednak w zakresie rejsów obowiązuje odrębna umowa zawarta przez Uczestnika z przewoźnikiem. Przewoźnik jest organizatorem rejsu.

6. Umowa – umowa o uczestnictwo w Wycieczce zawarta przez Organizatora z Klientem zawierającym ją w imieniu własnym lub w imieniu osób trzecich, które go do zawarcia tej Umowy upoważniły. Umowa zawiera w szczególności Program Wycieczki.

II. Regulamin i zasady jego akceptacji:

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Wycieczkach fakultatywnych organizowanych przez Organizatora. Określa prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników.
2. Uczestnictwo w Wycieczce odbywać się może tylko i wyłącznie na podstawie ważnej Umowy.
3. Regulamin stanowi integralną część Umowy.
4. Akceptacja Regulaminu odbywa się w następujący sposób:
4.1. poprzez zaakceptowanie Regulaminu na stronie internetowej Organizatora.
4.2. W przypadku zawierania Umowy (na miejscu w biurze) – w chwili jej zawierania, poprzez podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacji.
4.3. W przypadku, gdy Klient dokonuje zakupu Wycieczki poprzez wpłacenie całości kwoty na konto Organizatora automatycznie jest to równoważne, iż zapoznał się z Warunkami uczestnictwa i je zaakceptował.

III. Rezerwacja i zawarcie umowy.

1.Klient może dokonać rezerwacji uczestnictwa w Wycieczce poprzez formularz rezerwacyjny – REZERWACJE – umieszczony na stronie Organizatora.
Rezerwacja jest bezpłatna. Rezerwacja nie jest jeszcze potwierdzeniem uczestnictwa w wycieczce.

2. Po dokonaniu rezerwacji przez Klienta (formularz rezerwacyjny – REZERWACJE), Organizator potwierdza dostępność określonej ilości miejsc w danym terminie odsyłając maila. Nie jest to odpowiedź generowana automatycznie, także maksymalnie odpowiedź otrzymują Państwo dnia następnego.

3.Wpłata 30% wartości Wycieczki na konto Organizatora w PIREUS BANK w GRECJI z walucie  euro jest równoważne z założeniem rezerwacji. Klient może dokonać rezerwacji miejsc wpłacając całość kwoty na konto Organizatora po poprzednim jego potwierdzeniu dostępności terminu.

3.1. Klient ma obowiązek wpłaty pozostałej części płatności (70%) na rzecz Organizatora u pilota na miejscu w dniu wycieczki w walucie euro. Jest to równoważne z zawarciem Umowy z Organizatorem.

4. Klient ma prawo rezygnacji z Rezerwacji lub odstąpienia od Umowy bez ponoszenia żadnych opłat i kar, w przypadku gdy poinformuje Organizatora nie później niż 48 godzin przed planowaną godziną zbiórki. Jeżeli rezygnacja zgłaszana jest na mniej niż 48 godzin zwrot kosztów rozpatrywany jest indywidualnie.

5. Organizator ma prawo odstąpienia od Umowy z winy Klienta gdy:

5.1. Klient znajduje się w stanie upojenia alkoholowego lub innych środków odurzających.

5.2. Klient nie stawił się w wyznaczonym miejscu zbiórki o wyznaczonej porze.

5.3. Klient w sposób rażący zakłóca przebieg realizacji programu Wycieczki.

5.4. Rodos Dream Tours w/w przypadkach ma możliwość natychmiastowego rozwiązania i odstąpienia od Umowy z Klientem. W tej sytuacji Organizator nie ponosi już odpowiedzialności za Klienta do końca trwania Wycieczki.

5.5. PROMOCJE – promocją objęte są tylko wycieczki, w których firma Rodos Dream Tours jest Organizatorem tj. Dookoła wyspy z północy i południa, Rejs na Symi, 3w1.

IV. Zmiana terminu i programu wycieczki

1. Organizator ma prawo do zmiany terminu Wycieczki w przypadku niewystarczającej ilości Uczestników lub wystąpienia sił wyższych. Uczestnik ma prawo zaakceptować zmianę lub odstąpić od Umowy. W tym przypadku Organizator ma obowiązek dokonać zwrotu całości kwoty Wycieczki.

2. Klient ma możliwość bez kosztowego przełożenia terminu wykupionej Wycieczki za zgodą Organizatora nie później jednak niż 48 godzin przed planowaną godziną zbiórki. Zmiana może być dokonana tylko w przypadku dostępności miejsc w innym terminie.

3. Kolejność odwiedzanych punktów programu Wycieczki może ulec zmianie, a miejscem zbiórki jest hotel lub miejsce wskazane przez Organizatora.( zlokalizowane nieopodal hotelu).

4. Wszelkie informacje o Wycieczce, zamieszczone w jakichkolwiek materiałach promocyjnych czy podobnych dokumentach, mają charakter jedynie informacyjny i nie stanowią części Regulaminu.

5. Godziny powrotu i czas trwania Wycieczek fakultatywnych są szacowane i mogą się zmieniać w zależności od natężenia ruchu, warunków pogodowych i niespodziewanych zdarzeń.

V. Odwołanie wycieczki

Organizator zastrzega możliwość nie zorganizowania Wycieczki Fakultatywnej z powodu zbyt małej liczby Uczestników lub z przyczyn niezależnych (siły wyższe). W takim przypadku Klient zostanie poinformowany najpóźniej w dzień poprzedzający Wycieczką i otrzyma pełny zwrot wpłaconej kwoty.

VI. Prawo do wykorzystania wizerunku

Rodos Dream Tours zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku Uczestnika utrwalonego na zdjęciach podczas realizacji programu Wycieczki. Przez wykorzystanie wizerunku rozumie się zamieszczenie zdjęć na stronie internetowej, w katalogach, folderach czy broszurach i innych materiałach promocyjnych.

VII. Ochrona danych osobowych i zgoda na otrzymywanie informacji handlowej

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych przy zawieraniu Umowy z Organizatorem oraz wypełnieniu formularza kontaktowego (imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu).

VIII. Reklamacje

1. Wszelkie zastrzeżenia powinny być zgłaszane niezwłocznie pilotowi podczas trwania Wycieczki.

2. W razie niezadowolenia z jakości świadczonych przez Organizatora usług w ramach wycieczek fakultatywnych Klient ma prawo do złożenia reklamacji. Reklamacja powinna być złożona osobiście w siedzibie firmy lub drogą pocztową na adres biura w terminie do 7 dni od daty zakończenia wycieczki. Późniejsze wniesienie reklamacji może utrudnić jej rozpatrzenie.